ביוסינתזה

עקרונות וקוד אתי

בחרנו להגדיר את עמדתנו האתית במונחים של:
(א)  תרפיה אינדיבידואלית, (ב) תרפיה קבוצתית, (ג) הכשרה, (ד) פיקוח, (ה) מחקר, (ו) יחסים מקצועיים, (ז) הצהרות פומביות.
קטגוריות אלו מחולקות באופן כללי לסוגיות הבאות:
מגע, סודיות, נוכחות, הערכה, יושר, כבוד, כוח, מיניות, התאמת מערכת היחסים.

א. תרפיה אינדיבידואלית (אישית)

עקרון ההסכם:  תרפיסטים גופניים עורכים הסכמים ברורים ככל האפשר עם לקוחותיהם בקשר לתדירות המפגשים, לתשלום, לשיטות, לרמת ההתערבות ולמטרות ספציפיות כמו גם בקשר למשך הפגישות והתרפיה (במקרה וידוע).

דוגמאות: התרפיסט מיידע את הלקוח בעניין הערכתו המקצועית. הוא מתאר את הטיפול שלו ואת שיטותיו ונותן ללקוח את חופש לחלוק על תהליך/נוהל מסוים, תוך מתן אפשרויות לאי שימוש בנהלים או לסיום התרפיה. לתרפיסט יש נהלים ברורים לתחילת ולסיום התרפיה וכן לביטולים, והוא מיידע את הלקוח עליהם מתחילת התרפיה. התרפיסט נותן מידע מראש על הפסקות כראוי. ככלל, המטפל נשאר ברמות ההתערבות והעבודה המוסכמות ואל מול מטרת התרפיה המוסכמת – או שהוא נושא ונותן עליהן שוב. התרפיסט מחזיק מקום עבודה ראוי. כאשר הלקוח הוא קטין על פי חוק, אחראי התרפיסט כלפי ההורה או האפוטרופוס החוקי בנוסף ללקוח.

עקרון הסודיות: תרפיסטים גופניים שומרים בסודיות את כל המידע על הלקוח, בין אם הוא מגיע לידם מהלקוח ובין מאחרים או מתוך הבנתו שלו. סודיות זו כוללת את עצם הקשר הטיפולי. חריגה מכלל זה, ללא הסכמת הלקוח, אפשרית רק אם ברור ששמירת הסודיות משמעותה הפרת החוק או סיכון הלקוח או אדם אחר. באם התרפיסט מפר את הסודיות, יש ליידע את הלקוח מידית.

דוגמאות: התרפיסט מכין ועושה שימוש בהקלטות שמע ווידאו רק בהסכמת הלקוח, לאחר דיון בהשלכה הפוטנציאלית על התהליך הטיפולי. התרפיסט מיידע בעניין פיקוח. הוא מיידע על אחסון הרשומות/התיקים שלו. באם התרפיסט מפר את הסודיות, יש ליידע את הלקוח מידית.

עקרון הנוכחות: תרפיסט גופני עושה כמיטב יכולתו להיות נוכח אנרגטית, רגשית וקוגניטיבית, מרוכז ומתוחם ביחסי הטיפול. הוא איננו נותן לצורך שלו בסיפוק להיות דומיננטי במערכת היחסים.

דוגמאות: התרפיסט שומר על יחס אכפתי ועל התייחסות. הוא מספק תנאי עבודה פנימיים וחיצוניים ראויים, על מנת להיות נוכח. הוא מטפל בסוגיות ברמות המוסכמות והבינאישיות לצד השגחה על העברת התהליך הטיפולי והתגובה להעברה. הוא נפגש עם הלקוח במידה הראויה ונמנע מלבודדו או לפגוע בו שלא לצורך. הוא נמנע מהגדרה מחדש של הסוגיות בדרכים בלתי ראויות, לדוגמא, על ידי הדבקת תוויות או הפגנת ידע.

עקרון ההערכה: התרפיסט הגופני נמצא בתהליך מתמשך של הערכת התרפיה, התקדמותה ויעילותו כלפי הלקוח. הערכה זו קובעת את פעולותיו.

דוגמאות: בהתחלת הטיפול התרפיסט מעריך את צרכי הלקוח ואת יכולתו שלו לענות עליהם. הוא מראה התייחסות לכל מצב רפואי של הלקוח ומעודד אותו לחפש עזרה מתאימה. הוא שוקל את נכונות התערבויותיו ואת תהליך האינטראקציה הטיפולית: מבחינה חוזית (כלומר, מבחינת ההסכם עם הלקוח), מבחינה בינאישית ומבחינת העברה. התרפיסט קשוב להשפעת התרפיה על התרחשויות וחיי היום יום של הלקוח בתהליך הטיפולי. הוא מציע לסיים את התרפיה עם הוא סבור שעבודתו איננה מועילה עוד ללקוח.

עקרון היושר: התרפיסט הגופני שומר על יושר באשר ליכולותיו, מגבלות הטיפול והבנתו את הלקוח ואת האינטראקציה ביניהם.

דוגמאות: התרפיסט מפנה את הלקוח במקרה והסוגיות המוצגות הן מעבר ליכולתו. הוא מציג ללקוח באופן מציאותי את יעילות כישוריו וכליו, וכן את אלו של מומחים אחרים. הוא מציג בצורה מדויקת את הבנתו את הלקוח ואת המצב הטיפולי. במקרה המתאים, הוא מוכן להכיר ברגשותיו, טעויותיו, היעדר תשומת לב מצידו וכיו”ב. במקרה המתאים, הוא מוכן לבטא חזונות וערכים – חברתיים, אישיים, רוחניים, אתיים ואינטלקטואליים – המהותיים לעבודתו.

עקרון הכבוד: התרפיסט הגופני מכבד את גבולות הלקוח – הפיסיים, האישיים, הרוחניים, הדתיים והפוליטיים.

דוגמאות: התרפיסט איננו מונע החלטות מהלקוח, אלא אם הן גורמות ללקוח או לאחרים לפגיעה. באם הוא אדיש או מתנגד למבנה החברתי והאישי של הלקוח עד כדי פגימה בטיפול, עליו לנקוט בפעולה המתאימה: עימות, לימוד, פיקוח, שינוי ההסכם או סיום הטיפול.

עקרון הכוח: התרפיסט הגופני משתמש במעמדו כדמות של כוח עבור הלקוח על מנת לקדם את התפתחות הלקוח ועצמאותו. הוא איננו משתמש בכך לקידומו האישי.

דוגמאות: התרפיסט דואג לפתוח רק בתהליכים שהלקוח מסוגל לשלב. הוא איננו מנצל את הלקוח כלכלית, רגשית, מינית או מעשית. הוא מסייע לכוח ולמודעות הלקוח לזכויותיו ולצרכיו. הוא מעורר את הכבוד העצמי של הלקוח על ידי תמיכה ודוגמא. הוא יוצר כבוד הדדי וגבולות על ידי התנגדות מתאימה ללקוח.

 

 

עקרון המיניות: התרפיסט הגופני מרוכז ומתוחם במיניות של עצמו והוא עושה בזה שימוש לעזור ללקוח בצמיחתו המינית-נפשית. הוא איננו משתמש ברגשות מיניים לחיזוק אישי של עצמו או לסיפוק עצמי.

דוגמאות: התרפיסט מגיב בצורה אכפתית ומתוחמת לרגשות המיניים של הלקוח, בין אם הם מופיעים במישור ילד/הורה או במישור הבוגר. הוא איננו מקיים יחסי מין עם הלקוח/ה ואיננו מתנהג בצורה מפתה. הוא מסיים את הטיפול אם מתפתחת אוירה מינית ברמה הפוגמת בבהירותו או שהיכולת שלו לבלום את זה נהיית בלתי מספקת. הליך סיום הטיפול כולל לפחות פגישה אחת עם התרפיסט והלקוח בייעוץ של מומחה חיצוני המסייע להבהיר את הקשר הטיפולי. משך הליך סיום הטיפול והתשלום עבורו מוסדר בעזרת מומחה זה.

עקרון התאמת היחסים: התרפיסט הגופני קשוב למערכת היחסים שעשויה להיות לו במישרין או בעקיפין עם הלקוח אשר משפיעה או מפריעה לקשר הטיפולי. הוא נמנע מהם או מבהיר אותם.

דוגמאות: התרפיסט בדרך כלל נמנע מלעבוד במערכת יחסים כפולה, לדוגמא, עם עובדיו, חבריו הקרובים, קרובי משפחה וכיו”ב. הוא מכיר בכך שקשר חברתי מחוץ לטיפול עלול ליצור סיבוכים, ונמנע מכך כשניתן, או מבהיר את השלכותיו על הטיפול. אם בלימת הסיטואציה הטיפולית נעשית בלתי מספקת, התרפיסט מביא את הטיפול לסופו.  תהליך הסיום כולל לפחות פגישה אחת עם התרפיסט והלקוח בייעוץ עם מומחה חיצוני על מנת סייע להבהיר את היחסים החוזיים. תהליך נוסף כפי שצוין לעיל. ככלל, התרפיסט אינו נכנס עם הלקוח או עם אנשים מאוד קרובים אליו לקשרים פרטיים או קשרים מקצועיים אחרים, כגון יועץ.

ב.   תרפיה קבוצתית

עקרון: העקרונות האתיים בתרפיה קבוצתית זהים לאלו שבתרפיה אינדיבידואלית, אך הם מיושמים על סיטואציה שבה על התרפיסט הגופני לאזן בין צרכי הקבוצה לצורכי יחידי הקבוצה.
דוגמאות ניתנות רק כאשר הן שונות מאלו שבתרפיה האינדיבידואלית.

עקרון הסודיות: כל חברי הקבוצה מסכימים לסודיות הדדית. הקלטות וידאו ושמע נעשות רק בהסכמת כל חברי הקבוצה המעורבים.

עקרון ההערכה: התרפיסט שוקל את צרכי כלל הקבוצה בכל פעם שהוא עוסק בעניינים הנוגעים לקבוצה – כולל כאשר הוא מסדיר חברות של יחיד, או מקיים פגישות פרטניות עם חברי הקבוצה.

עקרון הכבוד: הוא מעודד כבוד בסיסי בין חברי הקבוצה.

עקרון הכוח: הוא מעודד עימות מתאים ותמיכה בין חברי הקבוצה, תוך התנגדות להפיכת מישהו לשעיר לעזאזל או לקנוניות.

עקרון המיניות: יש לו מדיניות ברורה בדבר יחסים מיניים בין חברי הקבוצה.

עקרון התאמת היחסים: הוא שוקל את השפעת הקשרים החוץ-טיפוליים עם חברי הקבוצה על הקבוצה כמכלול, ונוהג בהתאם.

ג.  יחסי הכשרה / הדרכה

עקרון: העקרונות כאן הם אותם העקרונות כמו אלו של הקשר הטיפולי, אך הם מיושמים על סיטואציה בה המדריך מגיב לצרכים אישיים וקבוצתיים כחלק הנדרש לפיתוח היכולת במקצועית של החניך/חניכים.

דוגמאות: ההדרכה ניתנת ככלל ברקע קבוצתי ודוגמאות ניתנות רק כאשר הן שונות מאלו שבתרפיה קבוצתית.

עקרון ההסכם: המדריך אחראי להעריך התקדמות משביעת רצון במהלך ובסיום ההדרכה והוא רשאי להפסיק את לימודיו של תלמיד בשל סיבות כגון חוסר בשלות, חוסר ביישום או היעדר יכולת. הוא קובע כללי הכשרה בתחילת ההכשרה. המדריך ערב לאיכות הלימודים המובטחת ולטווח המחיר.

עקרון הסודיות: התרפיסט מתייחס לחומר האישי של התלמיד שאותו התלמיד חולק עם המדריכים במהלך ההכשרה, הפסיכותרפיה הקבוצתית, והתרפיה האינדיבידואלית, כסודי ולמטרת המסגרות שבהן הוא הוצג. הוא חולק את הערכת יכולות וכישורי התלמיד עם המפקח/ים ועם מדריכים אחרים, אך לא עם התרפיסט האישי של התלמיד.

עקרון הערכה: המדריך מעריך את (א) הצרכים והמשאבים האישיים של התלמיד (ב) את יכולותיו להטמיע את החומר המוגש כך שישתמש בו באופן מקצועי.

עקרון הכבוד: המדריך יכול להציב דרישות מוחלטות בקשר להתפתחותו האישית של התלמיד על מנת שיעמוד דרישות ההכשרה.

עקרון הכוח: המדריך משתמש בכוחו על מנת לייצר מבנה ואיכות הכשרה ולשמרם. הוא מברך על תוצאות התארגנות דמוקרטית של החניכים. הוא מעודד את החניכים לחלוק את ההערכה שלהם בקשר למערכת ולתוכנית ההכשרה. הוא שומע את דעתם של החניכים על המבנה הארגוני של המערכת ותוכנית ההכשרה ולוקח בחשבון את הצעותיהם.

עקרון המיניות: ככלל המדריך איננו מקבל להכשרה את בין/בת זוגו המיני/ת. המדריך איננו מקבל תלמידים כבני זוג ליחסי מין.

עקרון ההתאמה: המדריך מבהיר יחסים קיימים בלתי מתאימים בהכשרה. הוא קשוב לעניינים בלתי פתורים בין החניכים למדריכים.

ד.  פיקוח

עקרון: עקרונות האתיקה בפיקוח הם אותם העקרונות החלים על תרפיה אינדיבידואלית ועל הכשרה, אך הם מיושמים על סיטואציה שבה המפקח מסייע ומתעמת עם האדם הנתון לפיקוח על מנת לעזור לו לשפר את ביצועו המקצועי.

דוגמאות: ניתנות רק כאשר הן שונות מאלו שבהכשרה.

עקרון ההסכם: המפקח מבטא בבירור את ההבדל בין פיקוח ובין תרפיה ומכבד בכל עת את הגבול והשוני הזה בהתמקדות.

עקרון ההתאמה: המפקח איננו מסכים לקרבה רבה לאדם הנתון לפיקוח בתרפיה.

ה.  מחקר

עקרון: ככלל החוקר מקיים את הכללים המפורטים בקשר ליחסים הכרוכים במחקר, לדוגמא, יחסי תרפיה אינדיבידואלית, תרפיה קבוצתית וכדו’ – אלא אם הוא חוקר ישירות איזה מהכללים הללו.

דוגמא: ביישום בקשה למחקר הכולל  הפרה אפשרית של כללי האתיקה שלה-EABP מוגשת לדיון בועדת האתיקה.

ו. יחסים מקצועיים

עקרון: קטגוריה זו עוסקת ביחסים סימטריים ולא בכאלו שהם אסימטריים, והעיקרון הראשי הוא עקרון של כבוד. הפסיכותרפיסט הגופני מתייחס בכבוד לכישורים הספציפיים ולאחריות של קולגות ושל קבוצות מקצועיות אחרות. הוא יודע מתי הוא יכול להשתמש בכישורים של מומחים אחרים כמו גם במשאבים מנהליים וטכניים לטובת לקוחותיו.

דוגמא: התרפיסט לוקח בחשבון קשרים טיפוליים קיימים ופועל בהתאם. ככלל הוא נמנע מטיפול מקביל בו זמנית. באם מצב כזה מתקיים, הוא מסביר את הקושי שבדבר ללקוח ומבהיר את מצב העניינים עמו. הוא נאמן לקולגות שלו ואיננו מבטא באופן פומבי חילוקי דעות עימם בהיעדרם, או באופן משפיל. הוא מקבל את רשות הלקוח לפני שהוא מבקש מידע ממומחה אחר המעורב בטיפול בלקוח.

ז. התבטאויות פומביות

עקרון: פסיכותרפיסט גופני נוהג ביושר כאשר הוא מייצג את מקצועו, ומציג את עבודתו בצורה מדויקת.

דוגמא: הוא נותן קרדיט לכישורים של תרפיסטים אחרים ומכיר בכך שאין שיטה אחת או תרפיסט אחד שהינם עליונים אוניברסאלית. הוא מפרסם עבודה תחת שמו רק אם היא שלו, הוא אם הוא תרם לה תרומה משמעותית. הוא אינו מנסה למנוע או לחסום ביקורת ציבורית על עבודתו. בפרסומת, התרפיסט פשוט מציין את השירות או המידע המוצע ומציג את עבודתו והתיאוריות שלו בצורה מדויקת. ההתבטאויות הפומביות שלו, הפרסומות או הפרסומים המקצועיים לא יכילו מידע כוזב, שקרי, בלתי הוגן או מטעה.

הערה:

*  מטעמי נוחות ולמניעת סרבול  הקריאה, הטקסט / הכללים הנ”ל מנוסחים בלשון זכר, אך כמובן שהם מתייחסים לזכר ונקבה כאחד, ללא יוצא מן הכלל.